Štúdium

môžete si vybrať z viacerých odborov

O štúdium vo zvolenom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov až po dospelých. Pre 5-6 ročné deti sa koná zápis do prípravného štúdia. Na posúdenie študijných predpokladov sa konajú talentové skúšky do 1.ročníka,prípadne do vyšších ročníkov. O prijatie sa môžu uchádzať aj žiaci vo vyššom veku, študenti a dospelí.

Hudobný odbor:
Klavír, spev a hlasová výchova, husle, flauta, gitara, hra na bicie nástroje. Možnosť zapojenia žiakov komornej hry v študovanom odbore, zborového spevu. Súčasťou vyučovania je aj hudobno-teoretická príprava žiakov v hudobnej náuke. Štúdium hudobného odboru začínajú deti vo veku 6-7 rokov (1. a 2. ročník na základnej škole), ale pre výnimočné a nadané deti aj predškolského veku od 5 rokov (najstaršia veková skupina v MŠ).

Výtvarný odbor:
Štúdium obsahuje kreslenie, maľovanie, modelovanie, sochársku tvorbu, grafickú tvorbu, počítačovú grafiku, fotografiu,prácu s keramikou, tvorbu šperkov a odevu a iné. Štúdium je realizované v priestoroch ZUŠ.

Tanečný odbor:
Pri tanečnej výchove detí rozvíjame súčasne aj ich hudobné cítenie. Štúdium tanca zahŕňa tanečná hudobno-pohybová príprava, základy klasického tanca, ľudový tanec, choreografie moderného tanca.

Literárno-dramatický odbor:
Zahŕňa v sebe výchovu pomocou divadelných hier, ako aj výchovu zameranú na percepciu dramatických a divadelných hier. Deti sa učia správnu artikuláciu, plynulé čítanie neznámeho textu, orientáciu v priestore a na javisku, rozvíjajú svoje hudobné a rytmické danosti a samozrejme improvizačné schopnosti a fantáziu.