Rodičovské združenie

Je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy.

• spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.
• posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a v rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.
• zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

Z príspevkov rodičovského združenia sa hradia výdaje spojené s učebnými pomôckami a akciami školy, napr.: notový materiál pre archívy hudobného oddelenia; výroba kostýmov pre literárno-dramatický a tanečný odbor; zakúpenie kníh, učebníc, finančné poplatky za účasť žiakov na súťažiach; finančné zabezpečenie žiackych kultúrnych podujatí a zájazdov a pod.