Rada školy

Rada školy podľa § 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Zloženie Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede:

Zuzana Ráczová

Andrea Fitosová

Lívia Kordošová

PaedDr. Csilla Mészáros

Mgr.art.dr.jur. Ákos Horony

Ágota Antal

Attila Lázok

Mgr. Margita Koszorús

Mgr. Tímea Molnár

Bc.Mgr. Tímea Takács