Rada školy

Rada školy podľa § 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Zloženie Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede:

Ing. Ondrej Kosztra - predseda, Andrea Fitosová, DiS.art. - podpredseda, 

členovia: Natália Farkašová, DiS.art., Mgr. Tímea Molnár, Mgr. Csaba Máhr, 

Mgr.art.dr.jur. Ákos Horony, MUDr. Zoltán Horváth, Ing. Krisztina Németh Molnár, PhD., 

Ingrid Szalay, Melinda Mátisová, Ildikó Kónyová.