Rada školy

Rada školy podľa § 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Zloženie Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede:

Zuzana Ráczová 

Andrea Fitosová 

Lívia Kordošová 

Ondrej Kosztra

Ing. Krisztina Németh Molnár, PhD. 

Ingrid Szalay 

Melinda Mátisová 

Mgr. Tímea Molnár 

Bc.Mgr. Tímea Takács 

Mgr.art.Dr.Jur. Ákos Horony

MUDr. Zoltán Horváth