O škole

História Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede

HISTÓRIA ŠKOLY V SKRATKE

1959 - Dunajská Streda je hospodárskym a kultúrnym centrom Žitného ostrova. Otvára sa hudobná škola, ktorú navštevuje 34 žiakov. Zakladajúcim riaditeľom bol Ferenc Hartmann

1961 - škola bola premenovaná na Ľudovú školu umenia

1962 - vedenie školy preberá učiteľka klavíra Beata Vámosiová /Mašindová/

1966 - narastajúci počet žiakov a požiadavky zo strany rodičov boli inšpiráciou pre vedenie školy otvoriť ďalší umelecký odbor - odbor výtvarný

1984 - otvára sa tanečný odbor 


1986 - škola sa presťahovala do novej budovy na okraji mesta, na Smetanov háj, kde sa rozširuje ponuka o literárno-dramatický odbor a škola sa stáva plnoorganizovanou
1989 - na základe nového školského zákona vzniká Základná umelecká škola ako inštitúcia základného umeleckého vzdelávania


1990 - celospoločenské zmeny zapríčinili zmeny vo vedení školy. Funkciu riaditeľky preberá Mgr. Ildikó Lipcsey


1991 - pedagógovia školy založili občianske združenie TALENTUM, ktorého cieľom je podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, podpora talentovaných žiakov, ako aj rozvíjanie kultúrneho života mesta. Organizuje sa prvý festival vážnej hudby - Dunajskostredské hudobné dni


2002 - škola získava právnu subjektivitu, zriaďovateľom sa stáva mesto Dunajská Streda

 

2009 - 50. ročné jubileum ZUŠ. Na škole študuje 602 žiakov pod vedením 30-tich pedagógov

2019 - 60. ročné jubileum ZUŠ-MAI v Dunajskej Strede