Prijímacie skúšky

Prihláška na štúdium v ZUŠ

Prijímacie skúšky na Základnú umeleckú školu

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola

Smetanov háj 283/6 ,   92901 Dunajská Streda 

e-mail: zusmai.ds@gmail.com


Talentové skúšky

O štúdium vo zvolenom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov až po dospelých. Pre 5-6 ročné deti sa koná zápis do prípravného štúdia. Na posúdenie študijných predpokladov sa konajú talentové skúšky do 1.ročníka, prípadne do vyšších ročníkov.

Požiadavky:

Hudobný odbor:

Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia - opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

Výtvarný odbor:

Na talentové skúšky si deti prinesú obyčajné pastelky, voskovky alebo fixky. Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor:

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky). Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová aj verbálna pamäť, hlasový potenciál a tanečná improvizácia.

Literárno-dramatický odbor:

Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - artikulácia, plynulé čítanie neznámeho textu, orientácia v priestore, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

Štúdium hudobného odboru začínajú deti vo veku 6-7 rokov (1. a 2. ročník na základnej škole), ale výnimočne aj nadané deti predškolského veku od 5 rokov (najstaršia veková skupina v MŠ).
O prijatie sa môžu uchádzať aj žiaci vo vyššom veku, študenti aj dospelí.