Základná umelecká škola                v Dunajskej Strede       

Prijímacie skúšky na Základnú umeleckú školu 

pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, žiaci, záujemci o umelecké vzdelávanie!

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o hodnotení, organizácii a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28.4.2020)

Vás o presnom termíne talentových prijímacích skúšok na šk. rok 2020/2021 budeme včas informovať.

Dovtedy je nutné zaslať vyplnené prihlášky elektronicky alebo poštou na adresu ZUŠ-MAI do 15. júna 2020.

Podpísanú prihlášku môžete vhodiť priamo aj do schránky školy, ktorá je umiestnená pri vchode do školy.

Felvételik a Művészeti Alapiskolába a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők, diákok, a művészetek iránt érdeklődők!

A felvételi vizsgák pontos időpontjáról később tájékoztatjuk Önöket.

A kitöltött jelentkezési íveket kérjük június 15-ig elküldeni az iskola címére elektronikusan vagy postán, estleg az iskola postaládájába is elhelyezhetik.

Adresa školy: Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola
                         Smetanov háj 283/6
                         92901 Dunajská Streda
e-mail:             zusmai.ds@gmail.com


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.


Vážení rodičia, milí žiaci,
vzhľadom na to, že je prerušené vyučovanie na všetkých školách, a termín obnovenia nie je známy, vyučovanie na našej Základnej umeleckej škole bude pokračovať online. Triedni učitelia všetkých odborov a učitelia hudobnej náuky Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na forme vyučovania.
Veríme, že spolu to zvládneme.

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok,
tekintettel a kialakult helyzetre, mivel az iskolai tanítást egyelőre az egész ország összes intézményében felfüggesztették, mi is online folytatjuk a munkát. A tanárok felveszik veletek a kapcsolatot (telefonon, emailen, a szociális hálókon keresztül) és megszervezik a tanítás-tanulás további formáit. Bízunk benne, hogy együtt ezt is megoldjuk.

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola
Dunajská Streda

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Vážení rodičia a ctená verejnosť

Aj tento rok sme prijímateľom 2%. Podporte, prosím, aktivity Občianskeho združenia TALENTUM darovaním 2% z dane. Ďakujeme za vašu podporu!

Tisztelt Szülők és Iskolabarátok!

Amennyiben támogatni szeretné tevékenységeinket, kérjük, adományozza adója 2%-át az iskola mellett működő polgári társulásunknak, a TALENTUMNAK. Köszönjük!


60. výročie založenia ZUŠ-MAI Dunajská Streda

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c. Ing.Tibor Mikuš, PhD. udelil pamätnú medailu predsedu TTKS nášmu občianskemu združeniu TALENTUM za prínos v oblasti kultúry. Ďakujeme

Konečne si viem zahrať svoje obľúbené pesničky.

Netradičný prístup k výuke a super učitelia. Moc ďakujem!

Moja dcéra sa nemôže dočkať každej ďalšej lekcie. :)


Zavolajte nám: +421 (0)31/552 2686
Napíšte nám: zusmai.ds@gmail.com