Základná umelecká škola                        Dunajská Streda       

Prihláška  na štúdium v ZUŠ

2%

Vážení rodičia, priatelia školy!

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu a zároveň Vás láskavo žiadame o opätovný 2% príspevok z vašich daní na podporu nášho občianskeho združenia TALENTUM. 

S úctou vedenie OZ TALENTUM a pedagógovia školy.

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!
Köszönjük eddigi támogatásukat! Szeretnénk megkérni Önöket, hogy adójuk 2%-val idén is járuljanak hozzá az iskolánk mellett működő polgári társulás, a TALENTUM működéséhez.
Tisztelettel a TALENTUM vezetősége és az iskola tanárai

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej umleckej školy - Művészeti Alapiskola v Dunajskej Strede oznamuje, 

že od 11.1.2021 pokračuje vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu. 

Odporúčame priebežne sledovať webovú stránku školy www.zusmaids.sk a FB-stránku školy, kde vás budeme informovať o aktualitách a prípadných zmenách. 

Ďakujeme Vám za pochopenie. Prajeme pevné zdravie.


Az iskola igazgatósága értesíti a diákokat és a szülőket, hogy a minisztériumi határozat alapján január 11-től folytatjuk a távoktatást a téli szünet előtti rend szerint. Kérjük, kísérjék figyelemmel az iskola web-, ill. FB oldalát, ahol folyamatosan közöljük az aktuális információkat. Megértésüket köszönjük. 

Jó egészséget kívánunk!

Uznesenie

Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole  

v Dunajskej Strede sa na základe mimoriadnej pandemickej situácie uskutoční dištančnou formou, nakoľko sa podľa pokynov MŠVVaŠ-SR a VÚC neodporúčausporadúvať hromadné zhromaždenia.
Dovoľujeme si Vás rodičov informovať o uznesení Rodičovského združenia:
Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole  v Dunajskej Stredesa dištančnou formou uzniesla:
I. Schvaľuje:
1. Správu o činnosti Rady rodičovského združenia a jej hodnotiacu časť činnosti
predchádzajúceho volebného obdobia, vrátane správy o hospodárení s finančnými prostriedkami.
2. Návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021 ako i rodičovský príspevok na jedného žiaka a jednu rodinu vo výške 10 EUR . Rodičia tento príspevok môžu zaplatiť osobne u triedneho učiteľa ZUŠ do 30.12.2020.
3. Návrh na hygienické potreby na školský rok 2020/2021 vo výške 1 EUR. Rodičia tento príspevok môžu zaplatiť osobne u triedneho učiteľa ZUŠ do 30.12.2020.
II. Berie na vedomie Správu o hospodárení a revíznu správu
za obdobie 14.8.2019 až 12.8.2020
Stav peňažných prostriedkov k 14.07.2018 ........................ 365,54 eur
Príjmy v školskom roku 2019/2020 ........................ 3 120 eur
Spolu: ......................... 3 485,54 eur
Výdaje za školský rok 2018/2019 .......................... 3 240,92 eur
Zostatok peňažných prostriedkov ku dňu 14.8.2019............. 244,62 eur

Milí rodičia, v tejto neľahkej epidemiologickej situácii Vás chceme požiadať o súčinnosť prizachovávaní hodnôt, ktoré vytvára Základná umelecká škola aj za pomoci Vašich finančných príspevkov.
Veríme, že pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení sa budeme vedieť čo najskôr vrátiť v plnom rozsahu k práci s Vašimi deťmi a prinášať radosť a umenie.
S prianím pevného zdravia
Vedenie rodičovského združenia


Žiadame vážených rodičov, aby do budovy školy nevstupovali. Výnimka sa vzťahuje iba na rodičov žiakov prípravných, prvých a druhých ročníkov, a rodičov novoprijatých žiakov. 

Nosenie rúšok je v priestoroch školy povinné !

Po príchode do školy je žiak povinný po vyplnení zákonným zástupcom odovzdať nasledovné tlačivá:


1. Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka
2. Vyhlásenie zákonného zástupcu


Vážení rodičia! Vyslovujeme nádej, že i s vaším zodpovedným prístupom prekonáme začiatok šk.roka bez problémov. Žiadame Vás, aby ste v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 zvážili osobnú konzultáciu s triednymi učiteľmi. V týždni od 7. do 11. septembra je možnosť kontaktovať pedagógov prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov (telefón, e-mail, messenger, viber...)

Ďakujeme za pochopenie a budúcu úspešnú spoluprácu!

Vedenie ZUŠ-MAI


A dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola értesíti Önöket, hogy a 2020/2021-es tanév ünnepélyes tanévnyitója elmarad. 

2020 szeptember 2-án 9.00-tól 13.00-ig, elsősorban az 1. -4. évfolyam tanulóit, 
majd szeptember 3-án és 4-én 13.00-tól 17.00-ig várjuk a felsőbb évfolyamok tanulóit az iskola épületébe a beiratkozásra. 
A következő héten, szeptember 7-től szeptember 11-ig, 13.00-tól 17.00-ig várjuk tanulóinkat az órarendek egyeztetésére, egyéni konzultációra. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekeiket a bejárati ajtónál várják meg, az épületbe ne lépjenek be. Kivételt képeznek az előkészítő, az első és a második évfolyam diákjainak szülei és természetesen a most felvételt nyert diákok szülei. Az iskola épületében kötelező a szájmaszk viselése. 

Érkezéskor a tanuló köteles leadni a következő nyomtatványokat kitöltve, törvényes képviselő által aláírva:
1. Kérdőív és becsületbeli nyilatkozat az iskolaév elején
2. A törvényes képviselő becsületbeli nyilatkozata a gyermek egészségügyi állapotáról


Tisztelt Szülők, reméljük, hogy az iskolaév problémamentesen elindulhat, ehhez szükséges mindannyiunk felelősségteljes hozzáállása. Amennyiben bárkinél betegség gyanúja áll fenn az órarendek összeállítása miatt, szeptember 7-től 11-ig keressék az osztálytanítókat a már ismert kommunikációs felületeken (telefon, e-mail, facebook, messenger, viber,....).
Megértésüket köszönjük, bízunk a további sikeres együttműködésben!
A MAI vezetősége

Vážení rodičia, milí žiaci!

S radosťou Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 9.6.2020 dňa a na základe rozhodnutia zriaďovateľa, 15.6.2020 aj naša škola, Základná umelecká škola v Dunajskej Strede otvára svoje brány. Návrat do školy je dobrovoľný. V prípade Vášho záujmu o vyučovanie v budove školy oznámte svoje rozhodnutie triednym učiteľom. V závislosti od počtu žiakov sa bude rozvrh hodín do konca šk. roka 2019/2020 aktualizovať.
Zákonný zástupca:
zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
• pre svoje dieťa povinne zabezpečí dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
• po vstupe do budovy školy odovzdá podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

Tlačivo Vám pripravíme pri vstupe alebo si ho môžete stiahnuť.

• Žiak prichádza na vyučovanie v presne dohodnutom termíne a zdravý.
Ďakujeme za spoluprácu!

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok !

Nagy örömmel értesítünk mindenkit, hogy a szlovák kormány június 9-i döntése és a fenntartó jóváhagyása értelmében 2020. június 15-én iskolánkban, a dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola épületében újra indul az oktatás. Az oktatás önkéntes alapon működik, tehát kérjük Önöket, minél előbb jelezzék osztálytanítójuknak a diákok belépési szándékát. A tanárok az iskola év végéig a jelentkezések alapján állítanak össze egy aktuális órarendet.
A tanuló és a törvényes képviselőjének feladatai:
A tanulónak vagy a törvényes képviselőnek a belépéskor le kell adnia a "Becsületbeli nyilatkozatot" a tanuló egészeégi állapotáról. Ezt a nyomtatványt megtalálják majd a bejáratnál, vagy letölthetik az alábbi linkről:
https://www.ucimenadialku.sk/?fbclid=IwAR1fFQXzJZD3raizVfAeCL6FqnDF7_4GL7ZHk0gPHTqTAuE0IpIN8c1xXjA
A tanulók pontosan érkezzenek a tanításra, melyet előre egyeztettek az osztálytanítójukkal.
Minden tanulónak védőmaszkban kell érkeznie, de az osztályban ezt már nem kell viselnie.
A szülők kötelesek még egy maszkot és egy csomag papírzsebkendőt bebiztosítani gyermeküknek.
Köszönjük az együttműködésüket!


Vážení rodičia, milí žiaci!

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2020 zo dňa 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda:
§ 6a "V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásenej príslušnými orgánmi štátu, ktorá má za následok prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach, alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách s výnimkou materských škôl a v školských zariadeniach na viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní školského vyučovania sa uhrádzajú príspevky v alikvotnej sume prepočítanej na počet dní v danom mesiaci."
V prípade, ak si nenárokujete vrátenie pomernej časti školného, prispievate tým k ďalšiemu fungovaniu ZUŠ - MAI, za čo Vám vyjadrujeme vďaku. Dúfame, že v septembri, v novom školskom roku, budeme môcť pokračovať v práci za bežných podmienok. V súčasnosti pracujeme na ukončení školského roka na základe usmernení vydaných ministerstvom školstva. V súvislosti s organizáciou vydávania vysvedčení Vás budeme informovať na základe ďalších prijatých usmernení. V prípade otázok sa obráťte na svojich triednych učiteľov, alebo nás telefonicky kontaktujte každý pondelok od 9:00h - 12:00h. K dispozícii je i email školy v nepretržitom režime.
Ďakujeme Vám za spoluprácu a podporu.
S úctou PaedDr. Katarína Kollár

Tisztelt Szülők, kedves Iskolabarátok!

A fenntartó, Dunaszerdahely város, 2020/7. sz. (2020. április 22.) általános érvényű rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019/12. sz. (2019. június 25.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról szóló általános érvényű rendelete alapján:
"6a§
Az illetékes államigazgatási szervek által kihirdetett rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet ideje alatt, amíg az iskolákban és iskolai intézményekben, kivéve az óvodákat, amíg az oktatás vagy a nevelési-képzési folyamat több mint egymást követő 5 napon át szünetel a járulékok az adott hónapban az egyes napokra kiszámított részarányos összeg mértékében kerülnek térítésre."
Amennyiben élni szeretnének az igénylés lehetőségével, kérem azt jelezzék e-mail-ben vagy személyesen az iskola titkárságán.
Ha nem élnek az igénylés lehetőségével, akkor a művészeti alapiskola további működését segítik, amit ezúton is szeretnénk megköszöni. Reméljük, szeptemberben, az új iskolaévben már a rendes körülmények között tudjuk folytatni a munkát. Jelenleg az iskolaév lezárásán dolgozunk a minisztérium áprilisban kiadott irányelvei alapján. A bizonyítványosztás pontos körülményeiről, lehetőségeiről még várjuk az illetékes szervek határozatát. Kérdéseikkel forduljanak az osztálytanítókhoz vagy hívják az iskola titkáráságát hétfőnként délelőtt 9.00-12.00-ig vagy írják meg az iskola e-mail címére. Köszönjük az együttműködést és a támogatásukat.
Tisztelettel PaedDr. Katarína Kollár

Hodnotenie žiakov v školskom roku 2019/2020


Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola v Dunajskej Strede na základe usmernenia pre základné umelecké školy OZNAMUJE
plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, že hodnotenie jednotlivých predmetov sa uskutoční nasledovne:

Klasifikované predmety v hudobnom odbore:

hlavný predmet, hudobná náuka, obligátny nástroj, priradený predmet


Neklasifikované predmety v hudobnom odbore:

Štvorručná hra, komorná hra, komorný spev, hra v súbore


Klasifikované predmety v literárno-dramatickom odbore:

Dramatická príprava, prednes, dramatika a slovesnosť


Klasifikované predmety vo výtvarnom odbore:

kresba, maľba, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti, grafika


Klasifikované predmety v tanečnom odbore:

tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec a tanečná prax


Žiaci a študenti, ktorí uvedené neklasifikované predmety HO a iné predmety ďalších odborov, ktoré absolvovali do 12. 3. 2020, na vysvedčení budú hodnotení slovom ABSOLVOVAL.


Absolventi ZUŠ

-absolventi 1.časti základného štúdia (primárne umelecké vzdelanie v 4. ročníku),
-absolventi 2.časti základného štúdia (nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v 4. ročníku),
-absolventi II.stupňa a štúdia pre dospelých

nebudú hodnotení na základe absolventskej skúšky, ale ich záverečné hodnotenie bude vypočítané ako aritmetický priemer známok z každého vyučovacieho predmetu daného odboru z predchádzajúcich ročníkov a z posledných 2 rokov aj z polročných známok.

Prijímacie skúšky na Základnú umeleckú školu 

pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, žiaci, záujemci o umelecké vzdelávanie!

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o hodnotení, organizácii a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28.4.2020)

Vás o presnom termíne talentových prijímacích skúšok na šk. rok 2020/2021 budeme včas informovať.

Dovtedy je nutné zaslať vyplnené prihlášky elektronicky alebo poštou na adresu ZUŠ-MAI do 15. júna 2020.

Podpísanú prihlášku môžete vhodiť priamo aj do schránky školy, ktorá je umiestnená pri vchode do školy.

Felvételik a Művészeti Alapiskolába a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők, diákok, a művészetek iránt érdeklődők!

A felvételi vizsgák pontos időpontjáról később tájékoztatjuk Önöket.

A kitöltött jelentkezési íveket kérjük június 15-ig elküldeni az iskola címére elektronikusan vagy postán, estleg az iskola postaládájába is elhelyezhetik.

Adresa školy: Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola
                         Smetanov háj 283/6
                         92901 Dunajská Streda
e-mail:             zusmai.ds@gmail.com


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.


Vážení rodičia, milí žiaci,
vzhľadom na to, že je prerušené vyučovanie na všetkých školách, a termín obnovenia nie je známy, vyučovanie na našej Základnej umeleckej škole bude pokračovať online. Triedni učitelia všetkých odborov a učitelia hudobnej náuky Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na forme vyučovania.
Veríme, že spolu to zvládneme.

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok,
tekintettel a kialakult helyzetre, mivel az iskolai tanítást egyelőre az egész ország összes intézményében felfüggesztették, mi is online folytatjuk a munkát. A tanárok felveszik veletek a kapcsolatot (telefonon, emailen, a szociális hálókon keresztül) és megszervezik a tanítás-tanulás további formáit. Bízunk benne, hogy együtt ezt is megoldjuk.

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola
Dunajská Streda

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Vážení rodičia a ctená verejnosť

Aj tento rok sme prijímateľom 2%. Podporte, prosím, aktivity Občianskeho združenia TALENTUM darovaním 2% z dane. Ďakujeme za vašu podporu!

Tisztelt Szülők és Iskolabarátok!

Amennyiben támogatni szeretné tevékenységeinket, kérjük, adományozza adója 2%-át az iskola mellett működő polgári társulásunknak, a TALENTUMNAK. Köszönjük!


60. výročie založenia ZUŠ-MAI Dunajská Streda

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c. Ing.Tibor Mikuš, PhD. udelil pamätnú medailu predsedu TTKS nášmu občianskemu združeniu TALENTUM za prínos v oblasti kultúry. Ďakujeme

Konečne si viem zahrať svoje obľúbené pesničky.

Netradičný prístup k výuke a super učitelia. Moc ďakujem!

Moja dcéra sa nemôže dočkať každej ďalšej lekcie. :)


Zavolajte nám: +421 (0)31/552 2686
Napíšte nám: zusmai.ds@gmail.com