Základná umelecká škola-Művészeti Alapiskola
           Dunajská Streda    

2%

Vážení rodičia, priatelia školy!

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu a zároveň Vás láskavo žiadame o opätovný 2% príspevok z vašich daní na podporu nášho občianskeho združenia TALENTUM. 

S úctou vedenie OZ TALENTUM a pedagógovia školy.

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!
Köszönjük eddigi támogatásukat! Szeretnénk megkérni Önöket, hogy adójuk 2%-val idén is járuljanak hozzá az iskolánk mellett működő polgári társulás, a TALENTUM működéséhez.
Tisztelettel a TALENTUM vezetősége és az iskola tanárai

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! 

A fenntartó, Dunaszerdahely város 2022/32számú rendelete értelmében, amely a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról szóló általános érvényű rendelete, a Művészeti Alapiskola esetében a következő összegeket határozta meg 2023 január 1-i érvényességgel:

Előkészítő évfolyam: havi 7,- fél évre: 35,-Individuális képzés (zene): havi 13,- fél évre: 65,- 

 Kollektív képzés (képzőművészet, dráma, tánc): havi 10,- fél évre: 50,

-Felnőttképzés - tanuló 25 éves korig: havi 15,- fél évre: 75,-- dolgozó 25 éves korig: havi 20,- fél évre: 100,-- 25 év felett: havi 50,- fél évre: 250,

-Több testvér esetében a harmadik testvértől a tandíj a felére csökken.Több fő tantárgy esetében (zene tanszak) minden tantárgy teljes összegben térítendő.Mivel a rendelet január 1-től lépett érvénybe, január hónapra is az emelt díjak érvényesek, a már megfizetett első félévi összegekhez kérjük utólagosan téríteni a hiányzó részleteket:Individuális képzés (zene): fél évre: 65 + 3 = 68 EUR 

Csoportos oktatás (képzőművészet, dráma, tánc): fél évre: 50 + 3 = 53 EUR

Felnőttképzés - tanuló 25 éves korig: fél évre: 75 + 5 = 80 EUR- dolgozó 25 éves korig: fél évre: 100 + 2 = 102 EUR

- 25 év felett: fél évre: 250 + 32 = 282 EUR

Vážení rodičia, milí žiaci, 

na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 32/2022 zo dňa 13.decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa určuje výška školného nasledovne:

Prípravný ročník: 7/mesiac, 35/polrok

Individuálne vyučovanie: 13/mesiac, 65/polrok

Kolektívne vyučovanie: 10/mesiac, 50/polrok

ŠPD - študujúci do 25 rokov: 15/mesiac, 75/polrok pracujúci do 25 rokov: 20/mesiac, 100/polrok nad 25 rokov: 50/mesiac, 250/polrok

Výška príspevku sa znižuje pre tretieho a ďalšieho súrodenca o 50% mesačne.

V prípade štúdia viacerých nástrojov v hudobnom odbore sa výška školného uhrádza v plnej výške vo všetkých predmetoch.

Všeobecné nariadenie je platné od 1.januára, preto Vás žiadame o úhradu školného za 2.polrok s prihliadnutím na zvýšenie sumy o alikvótnu časť v mesiaci január:

Individuálne vyučovanie: 2.polrok 65 + 3 za január = 68 EUR

Kolektívne vyučovanie (VO, TO, LDO): 2.polrok 50 + 3 = 53 EUR

ŠPD - študujúci do 25 rokov: za polrok 75 + 5 za január = 80 EUR

- pracujúci do 25 rokov: za polrok 100 + 2 = 102 EUR

- nad 25 rokov: za polrok 250 + 32 = 282 EUR


Školský semafor

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nerátajú) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka.  

Elektronická prihláška do ZUŠŽiadame vážených rodičov, aby do budovy školy nevstupovali. Výnimka sa vzťahuje iba na rodičov žiakov prípravných, prvých a druhých ročníkov, a rodičov novoprijatých žiakov. 

Nosenie rúšok je v priestoroch školy povinné !


Ďakujeme za pochopenie a budúcu úspešnú spoluprácu!

Vedenie ZUŠ-MAI60. výročie založenia ZUŠ-MAI Dunajská Streda

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c. Ing.Tibor Mikuš, PhD. udelil pamätnú medailu predsedu TTKS nášmu občianskemu združeniu TALENTUM za prínos v oblasti kultúry. Ďakujeme

Konečne si viem zahrať svoje obľúbené pesničky.

Netradičný prístup k výuke a super učitelia. Moc ďakujem!

Moja dcéra sa nemôže dočkať každej ďalšej lekcie. :)


Zavolajte nám: +421 (0)31/552 2686
Napíšte nám: zusmai.ds@gmail.com